Associate Members

Kevin Aigner, Subproject B06, Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg (FAU)
Christian BiefelSubprojects B06, B07, Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg (FAU)
Dr. Ingo BremerSubproject B04, Weierstrass-Institut für angewandte Analysis und Stochastik (WIAS)
Johanna Burtscheidt, Subprojects B05, Universität Duisburg-Essen
Dr. Matthias Claus, Subprojects B05, C03, Universität Duisburg-Essen
Dr. Jonas Egerer, Subproject B08 , Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg (FAU)
Yiannis Giannakopoulos, Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg (FAU)
Julia Grübel, Subprojects B08, B09 , Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg (FAU)
Sven Jäger, Subproject A07 , Technische Universität Berlin
Timo Kreimeier, Teilprojekt B10 , Humboldt Universität Berlin
Christian Kuchler, Teilprojekt A03 , Humboldt Universität Berlin
Dr. Caroline Löbhard, Subproject B02 , Weierstrass-Institut für angewandte Analysis und Stochastik (WIAS)
Nicola De Nitti, Subproject C08 , Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg (FAU)
Fränk Plein, Subproject B08 , Université Libre de Bruxelles 
Dr. Lukas Pflug, Subproject B06 , Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg (FAU) 
Dr. Carlos Rautenberg, Subproject B02 , George Mason University Fairfax
Dr. Lars Schewe, Subproject B07 , University of Edinburgh
Dr. Kersten Schmidt, Subproject C04 , Technische Universität Darmstadt 
Moritz Schneider, Subproject B01 , Technische Universität Darmstadt 
Lukas Schöbel-Kröhn, Subproject C04 , Technische Universität Darmstadt 
Christian Sölch, Subproject B09 , Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg (FAU) 
Christian Strohm, Subproject C02 , Humboldt-Universität zu Berlin 
Johannes Thürauf, Subproject B07 , Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg (FAU) 
Dr. Matthias Voigt, Subproject B03 , Technische Universität Berlin 
Dr. Dieter Weninger, Subproject A05 , Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg (FAU)